Mocht je het niet weten, dit is wie wij zijn.

Stichting zorgruim helpt verzamelt via donaties verkregen inventaris en helpt zo gezinnen of hulpbehoevende die financieel geen of weinig mogelijkheden hebben om hun eigen huis in te richten of inventaris te vervangen.

Deze gezinnen of hulpbehoevende die door Stichting Zorgruim Helpt worden geholpen zijn bijvoorbeeld:

  • Eenoudergezinnen
  • Arme ouderen
  • Werkende armen
  • Allochtonen
  • Chronisch zieken
  • Dak- en thuisloze (terugkerende naar een woning)
  • Werkloze
  • Mensen met lage inkomens
  • Slachtoffers van brand, diefstal of natuurrampen waar geen verzekeringsdekking voor is of geen verzekering afgesloten is door geldnood

“ Vier muren alleen vormen geen woning. ”

Hoe kunt u ons helpen?

Van Wasmachines tot vriezer alles van witgoed Fietsen rollators scootmobiels en hulpmiddelen. Mail of belt altijd eerst even als u spullen wenst te doneren, wij kunnen veel herplaatsen maar niet alles!

Uw donati€ is welkom!

Wij helpen mensen in armoede en je kunt ons daarbij helpen.

Je donatie helpt ons helpen!

Volg ons op Social Media
En blijf op de hoogte!

Al deze mensen hebben of krijgen huisvesting maar worden geconfronteerd met de harde werkelijkheid. De harde werkelijkheid nadat de verplichte uitgaven zijn betaald, blijft er weinig tot niets over voor het aanschaffen van basis zaken die vaak onder
primaire woninginrichting vallen en die de meeste van ons als vanzelfsprekend beschouwen.

Verplichte uitgaven zoals:
– Huur                                  – Nutsvoorzieningen
– telefoon/ internet           – Ziektekosten verzekering
– Eten en kleding

“Hergebruik = recycling = bijdrage aan een beter milieu”

Zorgzame selectie van ontvangers

 

Stichting Zorgruim Helpt verkrijgt o.a. van sociale maatschappelijke instellingen of werkzame personen met hun ankers in het maatschappelijke
wezen adressen van hulpbehoevende zodat de gedoneerde zaken ook daadwerkelijk aan de meest kwetsbare leden van onze samenleving worden
overgedragen.

Stichting Zorgruim Helpt is een geregistreerde stichting zonder winstoogmerk met als doel:
1. Het aanbieden van diensten en praktische ondersteuning gericht op maatschappelijke ondersteuning naar de behoefte, persoonskenmerken en
mogelijkheden van personen/huishoudens die geen (of onvoldoende) middelen hebben om er op die manier voor te zorgen dat deze personen/
huishoudens niet verder (financieel) achterraken in de maatschappij, waaronder het ter beschikking stellen, bezorgen en/of aansluiten van
inventarisgoederen , zoals algemene inboedel, witgoed en of elektronische apparatuur die nodig zijn voor het normaal laten functioneren van een
huishouden, en hulpmiddelen zoals fietsen, scootmobiels, steunen en rollators, alsmede het bieden van indirecte en directe financiële
ondersteuning om de benodigde inventaris en/of hulpmiddelen aan te schaffen en om te komen tot een schoon en leefbaar huis en omgeving.
2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband
houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het zonder winstoogmerk inzamelen, het nieuw aanschaffen en het beschikbaar stellen van
inventaris, hulpmiddelen en aanverwante zaken, alsmede het uitvoeren van diensten aan hulpbehoevenden of minderbedeelden. Om haar doel
te bereiken zal de stichting:
– activiteiten organiseren die geld en/of goederen genereren – donateurs, fondsen en sponsoren werven – public relations verzorgen en

contacten onderhouden met maatschappelijke organisaties.

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
1. Bijdrage van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren
2. Bijdrage van degene in wiens belang de stichting werkzaam is
3. Subsidies
4. Erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen
5. Opbrengsten van activiteiten van de stichting
6. Alle andere baten

Voor ons is afval een manier van denken, een kans. Wanneer we iemands afval ophalen geven we het een nieuw leven. Voor onze klanten verwerken we een breed scala van afgedankte materialen in bruikbare producten en grondstoffen, zoals gerecycled papier, metaal, plastic, glas, houtsnippers, compost, energie, brandstof en andere producten.In dit proces beschermen we de wereld tegen vervuiling, behouden we de eindige bronnen en stellen onze klanten in staat om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

 
Zorgruim Helpt gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren.